trakasti transporteri sample dissertation

Category: Essay topics for students,
Words: 2844 | Published: 04.20.20 | Views: 350 | Download now

UVOD:

Transporteri SA trakom opste namene su mehanicka prenosila s i9000 vucnim elementom za prekrcaj robe SOCIAL FEAR jednog em drugo ( krajnje ili privremeno ) mesto. U ovom seminarskom radu cemo govoriti To: njihovoj nameni njihovim karakteristikama delovima transportera eventualnim nedostatcima isplativosti brzinama prenosa materijala novijim pogonskim sklopovima koja je traka pogodna za koju vrstu materijala s obzirom bist du oblik. temperaturu. tezinu My spouse and i stanju u kojem dolazi na traku

2

NAMENA:

Transporteri SOCIAL FEAR trakom opste namene prenose materijal ili komadnu robu na horizontalnim ili alevoso nagnutim trakama koje tu ujedno nosivi I vucni delovi transportera. Izvode ze kao stacionarni. prenosivi ili prevozni. Trakasti transporteri imaju siroku I actually raznovrsnu primenu u rudnicima. metalurskoj My spouse and i hemijskoj industriji. na graCevnim I zemljanim gradilistima. u prehrambenoj industriji. poljoprivredi. skladistima one prometu gde usledi u obzir I prenosenje komadne gown kao sto su vrece. sanduci. paketi one slicno. U industriji Se upotrebljavaju I kao radna podloga ” Trakasti transporteri sluze za guy protoke masa I kratke udaljenosti. Te za velike protoke ( 40000 t/h ) I velike daljine prenosa ( 100 distance ). Dugi su do 500 m. reCe perform 5 1000 m I vise. Osnovna sema trakastog transportera prikazana je bist du slici 1 )

Slika 1 . Osnovni elementi tranportera SA trakom 1 . gornja ( radna. noseca ) stranica trake. 2 . Donja ( povratna ). strana trake. 3. slog valjka koji nose traku. 4. Go valjka bist du mestu nasipanja ( utovara ) materijala. 5. pogonski dobos. six. zatezni dobos. 7. zatezni teg. 8. utovarni kos. 9. istovar materijala ( preko ce fait transportera )

Osnovni We najvazniji deo transporttera SA trakom je beskrajna gumirana traka koja sluzi kao nosac tereta I vucno sredstvo. Traka se vodi preko najmanje dva valjka. jednog pogonskog I drugog zateznog. koji su postavljeni na krajeve nosece strukture. Njihovo osno rastojanje definise transportnu udaljenost. Radna-opterecenja 1 povratna-neopterecenja seccatura trake oslanjaju se na odreCeni broj. duz trake pravilno rasporeCenih nosecih valjaka. Pogonsku stanicu koja sony ericsson sastoji od pogonskog motora. reduktora. pogonskog valjka ” dobosa. elementa za zatezanje I slogove nosecih valjaka objedinjuju nosecu strukturu u obliku resetkaste metalne konstrukcije. Ta struktura moze biti stabilna ” nepokretna. mobilna-pokretna. ili prenosiva. Osim toga u sastav transportera ulaze utovarni ureCaj SA prijemnim kosem. ureCaj za istovar. ureCaj za ciscenje trake. ureCaj za centriranje trake one razliciti sigurnosni We pomocni ureCaji koji imaju zadatak district attorney zastite traku Doctor of Optometry bilo kakvog ostecenja u toku rada.

FUNKCIONALNI ELEMENTI TRANSPORTERA

Funkcionalni elementi transportera su elementi ili sklopovi koji se kao konstruktivna ili funkcionalna celina mogu prepoznati kod odreCenog tipa transportnih masina. To su elementi ili sklopovi u obliku trake koja obavlja osnovnu vucno-nosecu funkciju masine We podslop u obliku dobosa kao deo pognskih My spouse and i zateznih stanica koji. obezbeCuje njihovo normalno funkcionisanje. Ovde se mogu svrstati My spouse and i podsklopovi koji obezbeCuju I actually normalan lista masine: slogovi oslonackih My spouse and i valjaka za voCenje. prijemni kosevi za rasute materijale SA dodavacima I ureCajima za odmeravanje. ureCaj za istovar. odnosno skidanje My spouse and i ciscenje materijala SA noseceg elementa. ureCaj za kontrolu kretanja We zaustavljanje noseceg elementa I Shining Path.

U slucajima kada su u pitanju neke specificnosti materijala koji se transportuje ili odreCene tehnoloske operacije koje se mogu obavitii u toku transportovanj. osnovnoj konstrukciji transportera ddaju Se odgovarajuci specijalni ureCaji I actually oprema kao sto tu ureCaji za izdvajanje feromagnetnih komponenti iz nosive mase. ureCaj za kalibraciju. ureCaj za orijentaciju. ureCaj za brojanje. ureCaj za pretvaranje trake a single svi drugi ureCaji koji omogucavaju automatizaciju procesa abra. Kod slicnih tipova mogu Se uociti razlicite koncepcije pojedinih funkcionalnih sklopova. Izbor koncepcije funkcionalnih elemenata zavisi od eksploataciono-tehnickih parametara masine I karakteristika materijala. ELEMETNTI TRAKASTIH TRANSPORTERA: TRAKA Traka je osnovni I najodgovorniji component transportera. Traka mnogo dobro bi bilo district attorney bude: a ) gipka M ) ag ima dovoljnu jacinu level Celsius ) district attorney je otporna mhh habanje I actually udare Traka se sastoji iz nosecih slojeva ( 1 ) medjusobno spojenih gumiranjem. pri cemu Sony ericsson na gornjoj radnoj strani trake se postavlja habaju_i sloj ( 2 ) debljine two ” 6th millimeter zavisno od namjene trake. a sa donje strane ovum debljina jou 1 . 5-2 millimeter

Traka je najvazniji I najcesce najskuplji deo trakastog transportera. Traka moze biti Doctor of Optometry tekstila. gume ili polimernih materijala t uloscima kao vucnim elementima ( conduire s mekom trakom ). od zicanog pletiva ( transporter SA zicanom trakom ) ili od celicnog Lima ( transporter s i9000 celicnom trakom ). Prema obliku nosivih valjaka traka moze biti ravna ili koritasta. Trake su siroke 0. a couple of ” two m ( najvise do 3. two m ). a district attorney Bi Ze dostigle mase od 40 000 t/h. sto jou potrebno npr. za prenosenje jalovine u rudnicima uglja. potrebne tu trake siroke 3 m s brzinama vecim od 5 m/s. Racunska vucna cvrstoca trake s uloscima navodi Sony ericsson u N/mm sirine trake tako district attorney za gumene trake h uloscima Doctor of Optometry pamuka iznosi 50 ” 100 N/mm. Doctor of Optometry poliamidne svile 160 ” 630 N/mm. a s uloskom Doctor of Optometry celicne uzadi 1 000 ” 6 1000 N/mm. Za transportere s i9000 vecim uglom nagiba izraCuju Se posebne vrste traka s nosivom povrsinom razlicitih profila. t poprecnim rebrima ili h naboranim rubovima I pregradama. Ugao nagiba transportera h takvim trakama moze iznositi do 70C. dok je s glatkim trakama zavistan Doctor of Optometry vrste transportnog materijala. a iznosi do 28C. Dve mekane trake oblikuju neku vrstu zatvorenog zljeba kojim sony ericsson prenosi materijal. Osim sitnog materijala. trakama Se moze prenositi I komadna roba. Jedna je Doctor of Optometry varijanata transportera t mekanim trakama trakasti conduire SA vucnim uzetom. Traku transportera nostril dva vucna celicna uzeta pokretana nezavisnim pogonskim uzetnicima. Takvi transporteri mogu biti dugi 15 ” 12-15 kilometer ( s jednom trakom ). Ipak se takvi transporteri retko upotrebljavaju zbog glomaznog pogona. kratkog veka trajanja vucnih uzeta ( 3 ” six mjeseci ) I ogranicene sirine trake ( carry out 1 two hundred millimeter ).

Slika installment payments on your transporter t dve trake a ) za veoma strmi conveyance. B ) za vertikalni conveyance Tekstilne trake Doctor of Optometry svile ili pamuka bez gumene prevlake retko Aprendí upotrebljavaju My spouse and i to za vrlo pond materijale. npr. u vabrikama cigareta. Najrasprostranjenije su gumene trake. Vucni je part gumene trake ulozak Doctor of Optometry pamuka ili Doctor of Optometry polimernih materijala. Ulozak je prekriven gumenim plocama debljine one particular ” six millimeter. Gumene trake za velike vucne sile imaju ulozak Doctor of Optometry celicne uzadi. Trake otporne na visoke temperature. kakve se upotrebljavaju u rudnicima I metalurskoj industriji. imaju uloske omotane sintetickom gumom. poli ( vinil ” kloridom ) I sl. 6

Posebni vrste trakastih transportera jesu transporteri t celicnom trakom I social fear zicanom trakom. Transporteri sa celicnom trakom imaju beskonacnu valjanu celicnu traku kao nosivi I vucni deo. Prema konstrukciji one delovanju slicni su transporterima h gumenim trakama. Celicne trake izraCuju Se Doctor of Optometry ugljicnog celika ili nerCajuceg celika debljine 0. 4 ” 1 . 6th millimeter. Spajaju se zavarivanjem do daljina prenosa z 300 meters I sirine do 4 m. Traka je oslonjena na drvenu kliznu plocu ili ravne nosive valjke. S opruznim nosivim valjcima moze Ze postici blagi koritast oblik trake. Nedostatak im je taj sto traze velike promjene bubnjeva zbog savijanja ( umor materijala My spouse and i pucanje ). Da Bi Se smanjila naprezanja na savijanje. promeri bubnjeva tu relativno veliki: 1 000 puta debljina trake. Celicne trake dopustaju brzinu perform 1 . 6 m/s.

Vrlo su osetljive na udarce. a upotrebljavaju Se em visim temperaturama. za vrlo abrazivne ili lepljive materijale I ako postoje posebni hemijski ili higijenski zahtevi npr. u prehrambenoj industriji. Da Drone Se udruzila dobra svojstva celika We gume. proizvode se celicne trake s gumenim vulkaniziranim slojem h obje strane. Takve su trake pogodne za velike daljine prenosa. velike visine I teske pogonske uslove. Transporteri social fear zicanom trakom imaju trake ispletene Doctor of Optometry celicne ili metalne zice okruglog ili pljosnatog preseka ( slika 3. ). Trake ze mogu tako izraditi ag omogucuju horizontalne zavoje transportera. Transporteri social fear zicanom trakom upotrebljavaju Se za prenos vrucih I actually usijanih komadnih materijala I actually krupnog sipkog materijala. Zbog povrsinske propusnosti zicane trake sluze My spouse and i za odvodnjavanje. susenje We hlaCenje transportiranog materijala.

Specijalne trake ” se koriste u uslovima visokih temperatura. To je ravna _eli_na traka Doctor of Optometry ugljeni_nog I actually nehrdjaju_eg _elika debljine 0. 6 ” 1 . a couple of millimeter. sirine 350 ” 800 millimeter. Omogu_ava conveyance pri temperaturama od 100 ” a hundred and twenty C. Dozvoljeni nagib trake 2 ” 5. Brzina 1 m/s. nedostatak jou veliki pre_nik dobosa koji mora biti 800 ” 1200 puta ve_i z debljine trake.

Slika: zicane trake transportera

UZAJAMNO DEJSTVO NASIPNOG MATERIJALA I TRAKE

U toku transportovanja nasipni materijal jou relativno nepokretan u odnosu na traku kao noseci component transportera. MeCutim zbog njene elasticnosti u poprecnom I uzduznom pravcu. oblika poprecnog We uzduznog preseka koji definise slog nosecih valjka I njihovog meCusobnog razmaka nasipni materijal u kontinualnom toku izlozen je: 1 . poprecnom valjanju installment payments on your uzduznom valjanju 3. udaru komada To valjke four. udaru komada O traku U toku rada transportera dolazi perform munjanja ( valjanja ) materijala zbog promene oblika poprecnog preseka radnog profila I ugiba trake izmeCu dva susedna sloja nosecih valjaka. Mhh rasponu izmeCu susednih slogova nosecih valjaka traka kao elasticno drappo gubi pourtour I dobija oblik izlomljene linije a’ B degree Celsius d’. Ugao nagiba boka trake (? ‘ ) izmeCu dva susedna sloga manji je Doctor of Optometry ugla bocnih valjka (? ) U slogu. Priblizavanjem slogu valjka ugao (? ‘ ) raste. Traka priblizavajuci Sony ericsson radnom profilu sloga vrsi pasivni bocni pritisak mhh materijal I actually sabija tabun.

Ovo zajedno sa oscilacijama trake dovodi do pokretanja cestica materijala. njihovog premestanja I izlaska na gornju spoljnju slobodnu povrsinu. Ceo proces poznat je cod nazivom bocno valjanje materijala. a najintenzivnije sodium nosecem slogu gde presek profila ima izlomljen oblik. Posle prelaska uz pomoc noseceg ryma. make sredine rastojanja izmeCu dva susedna. odvija se suprotan proces. traka se izravnjava. Dolazi do smanjenja bocnog pritiska na materijal. cesce aprendí rasipaju Po povrsini sto je propraceno menjanjem materijala. Pored poprecnog. prilikom prelaska preko noseceg sloga. definise Se I uzduzni pourtour materijala mhh traci. 9

Materijal ze po uzduznom profilu sabija ako u rastojanje slobodne povrsine materijala manji Doctor of Optometry njegovog podnozja izmeCu susednih slogova. Energija koja ze trosi mhh deformaciju trake I materijala I na njihovo meCusobno trenje raejava Se u vidu toplote I nenni moze Sony ericsson tacno odrediti. MeCutim udeo otpora zbog deformacije trake I valjanjakretanja materijala em njoj u toku transportovanja u ukupnom otporu iznosi 40-70 %. Krupnoca pojedinih komada materijala takoCe utice na ukupan otpor kretanja trake. Zbog ugiba trake izmeCu susednih slogova We njenog deformisanja cod komadom materijala pri nailsku na plug away valjaka nastaje udar.

Za male brzine trake posle prvobitnog udara nastaje mirno prevaljivanje komada preko valjka. meCutim kod velikih brzina uzajamno dejstvo komada one trake ze isloznjava: komad Se nenni prevaljuje preko valjka I ne nastavlja mirno kretanje. Njegov prednji deo. odvaja se Doctor of Optometries trake. a centar mase C pomera Se u pravcu kretanja. To izaziva minute tezine materijala koji raste u toku vremena dostigavsi znacajan intenzitet taj minute vraca komad na traku uzt pojavu udara. Energija udara krupnih komada uvecava otpor kretanja I do 25 % u odnosu bist du otpor kretanja zbog valjanja iste mase sitnokomadnih materijala. Intenzivno trosenje trake nastaje na mestu prijema-utovara materijala. Ova pojava Se ublazava ako tu brzine materijala one trake na mestu kontakta Po pravcu I actually intenzitetu identicne. Izjednacavanje brzina I usmeravanje toka We materijala. odnosno centriranje zasipa trake. vrsi se pomocu bocnih voCica-usmerivaca.

Dobosi trakastih transportera

Razlikujemo: pogonske prevojne zatezne otklonske dobose

Vrste dobosa kod trakastih transportera

Precnik pogonskog dobosa Db: Die bahn = k0 Z. gde je Z . = broj nosecih slojeva trake k0 = koeficijent zavisan od vrste materijala noseceg sloja I njegove cvrstoce I iznosi: za tekstilne tkanine za sinteticke tkanine SA Kt carry out 1500 N/cm za sinteticke tkanine SOCIAL FEAR Kt do 2000 N/cm za sinteticke tkanine SOCIAL FEAR Kt do 3000 N/cm k0 sama dengan 125-180 k0 = 160-200 k0 = 200-220 k0 = 240-280 Radi pove_anja koeficijenta trenja izmedju trake I dobosa. radna povrsina dobosa Ze oblaze drvetom. tekstilnom ili gumenom trakom. plastikom cime Se povecava vek trake one koeficijent trenja I do? = 0. 45

NOSIVA KONSTRUKCIJA

Nosivi valjci. pogonski I natezni bubnjevi Te ako postoje utovarni I istovarni ureCaji montiraju Sony ericsson na nosivu konstrukciju transportera. Nosiva konstrukcija stacionarnih transportera pricvrscena jou na pod ili bist du most za transportere. a u rudnicima je obicno obesena u spear ili celicnu uzad. Nosiva konstrukcija se moze izraditi tako district attorney Sony ericsson transporter moze prenositi ili prevoziti. Donji. jalovi deo trake podupire Se dugackim nosivim valjkom. Nosivi valjci su izbalansirani I imaju valjne lezajeve s trajnim podmazivanjem. Em mestima utovara. gde Ze nalaze ureCaji za punjenje traka. najcesce se nosivi valjci postavljaju vrlo relish I oblazu SA mekanom gumom ag Bi Sony ericsson ublazili udarci. Veci prenosni kapacitet materijala Se postize ako Sony ericsson umesto jednog nosivog valjka u go nosivih valjaka smeste dva do pet kracih nosivih valjaka tako district attorney traka dobije koritast oblik s i9000 kutovima nagiba bokova 15 ” 36C. UgraCivanjem okretnog sloga nosivih valjaka s malim valjcima sa strane ugraCenima svakih 20 ” 25 m postize Sony ericsson potpuno ravan hod trake na ravnim dionicama I actually tacno voCenje trake zavojima transportera. Promeri nosivih valjaka su 66 ” 220 millimeter.

Slika 4. presek materijala koji se prenosi na trakastom transporteru. a ) ravna traka. W ) We c ) koritasta traka SA tri I pet nosivih valjaka Povrsina poprecnog preseka materijala na traci menja aprendí sa sirinom trake B. s oblikom trake koji odgovara razmestaju nosivih valjaka u slogu ( slika 4. ) I nasipnim uglom em traci u pokretu. Pretpostavlja se weil je presek materijala em ravnoj traci trokut t bazom N = 0. 9 N ” zero. 05 meters. dad je povrsina preseka: A sama dengan B / 2 B as well as 2 tan? 1 = b? as well as 4 burning? 1

Nasipni ugao bist du traci u pokretu? you iznosi priblizno 1 / 3 od nasipnog ugla na mirnoj podlozi. Koritasta traka omogucuje vecu povrsinu preseka materijala pa tako I vecu dobavu transportera uz zadanu brzinu My spouse and i sirinu trake. Buduci district attorney je povrsina preseka materijala proporcionalna kvadratu sirine w. volumenski jou protok materijala: Iv = C ( 0. on the lookout for B ” 0. 05 m )? V a protok mase: Im = C ( 0. on the lookout for B ” 0. 05 m )? V? A = zero. 99-0. your five ( meters ) gde je? nasipna gustoca materijala. 5 brzina kretanja materijala. a C faktor zavistan Doctor of Optometry oblika preseka materijala na traci ( tablica 1 . ).

1Elementi za oslanjanje My spouse and i centriranje trake Valjci ” sprecavaju ugib trake usled vlastite tezine I tezine tereta. Mogude je kretanje trake po glatkoj ravnoj povrsini na maloj duzini. Broj valjaka na jednom oslona_kom mestu iznosi you do a few. sto zavisi Doctor of Optometry sirine trake We dubine oluka.

Oblici oslonih I povratnih valjaka

POGONSKI MEHANIZAM

Pogonski mehanizam trakastih transportera sastoji Se Doctor of Optometry motora. reduktora I pogonskog bubnja. 16 Kao pogonski motori sluze kavezni asinhroni motori s reduktorom We spojkom za pokretanje ili kolutni asinhroni motori. Electric motor one reduktor vezani tu na pogonski bubanj SA strane ili su ugraCeni u pogonski bubanj ( elektromotorni bubanj. slika your five. ) Te se sila trenjem prenosi s pogonskog bubanj em traku. Za kratke trake najcesci je pogon t jednim bubnjem. koji moze biti smesten uz glavu ( pogon na istovarnom kraju ) ili mhh kraju ( pogon U blizini utovarnog mesta ).

Slika five. Elektromotorni bubanj 1 ) I 2 ) plast bubnja s i9000 prevarenom ceonom stijenom. three or more ) nepomicni dio motora. 4 ) reduktor. a few ) brtvilo za plast. 6 ) brtvilo za motorne osovine. 7 ) prikljucnica dovodnog kabl Dugacki trakasti transporteri imaju pogon s vise pogonskih bubnjeva district attorney Drone Se povecao obuhvatni ugao. a district legal professional Bi Aprendí povecao koeficijent trenja izmeCu trake I actually bubnja. bubanj se prevlaci oblogom Doctor of Optometry gume ili keramickog materijala. Promeri bubnja su two hundred ” 2 200 millimeter.

Slika 6. sile u traci uzduz oboda pogonskog bubnja 17

Pomocu obodne sile Fo. koeficijenta trenja? izmeCu trake I pogonskog bubnja Te obuhvatnog ugla? sledeca dva izraza daju velicinu maksimalne ( F1 ) I minimalne ( F2 ) vucne sile u traci ( slika 6. ) Te njihovu razliku: F1 / F2? experience (? ) Fo sama dengan F1 ” F2

Maksimalna vucna sila u traci F1 merodavna je za proracun ulozaka trake. a odreCuje Se pomocu izraza: F1 = Fo

Za tacno odreCivanje pogonske snage potrebno jou transporter podeliti na ravne delove. zavoje. mesta utovara I istovara itd¦. dad za svaki deo pomocu posebnih koeficijenata trenja izracunati otpor kretanja trake transportera. Zbroj svih pojedinacnih otpora daje ukupni otpor trenja. Taj je nacin nezgodan jer Ze racuna s i9000 mnogo razlicitih vrednosti koeficijenata trenja. father Se zato najcesce otpor kretanja izracuna samo pomocu koeficijenta trenja fu. sto je jednostavnije I dovoljno tacno. Otporom trenja obuhvaceni su otpori kretanja gornjeg I donjeg dela trake ( trenje U lezajevima nosivih valjaka. otpor kotrljanja valjaka. trenje zbog naleganja materijala em traku itd¦ ). Pomocu ukupnog koeficijenta trenja fu odreCuje sony ericsson priblizno otpor trenja Fwt iz izraza: Fwt sama dengan fu cu decimeter ( ml g + lm g as well as V )

< Prev post Next post >